Főoldal » Hírek » Vádemelés a kuruzsló fogászok ellen – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tők fog­or­vo­si jár­tas­sá­got szín­lel­ve két bete­gen úgy végez­tek beavat­ko­zást, hogy nem ren­del­kez­tek fog­or­vo­si képesítéssel.

A vád­irat sze­rint a kül­föl­dön élő sér­tett 2021 júli­u­sá­ban Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dott, ami­kor fogá­sza­ti pana­szai let­tek, ezért fel­ke­re­sett egy fog­tech­ni­kai műhelyt. Az ott tech­ni­kus­ként dol­go­zó, fog­or­vo­si gya­kor­la­tot szín­le­lő nő meg­vizs­gál­ta a bete­get és közöl­te, hogy több fogát ki kell húzni. A nő a beavat­ko­zást más­nap­ra elvál­lal­ta egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei rendelőben.

A sér­tett más­nap reg­gel meg­je­lent, ahol már jelen volt a két vád­lott. A nyug­dí­jas, fogász szak­ké­pe­sí­té­sű férfi fog­or­vo­si gya­kor­la­tot szín­lel­ve meg­vizs­gál­ta az asszonyt, aki bele­gye­zett, hogy kihúz­zák a foga­it. Az érzés­te­le­ní­tő injek­ci­ók beadá­sa után a férfi kihúz­ta a sér­tett hét fogát, ami­ért az asszony közel 60.000 forin­tot fizetett.

A sér­tett fia 2021 augusz­tu­sá­ban fog­fá­jás­ra panasz­ko­dott, így ami­kor édes­any­ja a fog­pót­lás pró­bá­já­ra vissza­ment a ren­de­lő­be, a fia is vele tar­tott. A nő jár­tas­sá­got szín­lel­ve meg­néz­te a fia­tal sér­tett foga­it, és továb­bi vizs­gá­lat nél­kül közöl­te, hogy négy fogát nem lehet meg­men­te­ni, azo­kat ki kell húzni.

A sér­tet­tek 2021. augusz­tus 24-én, reg­gel meg­je­len­tek a ren­de­lő­ben, ahol a férfi bead­ta az érzés­te­le­ní­tő injek­ci­ó­kat, majd meg­kezd­te a fogak eltá­vo­lí­tá­sát. A máso­dik fog azon­ban bele­tört a beteg áll­kap­csá­ba, ezért fél­be­sza­kí­tot­ták a beavat­ko­zást. A sér­tett később nagy fáj­dal­mai miatt szak­or­vos­hoz, illet­ve száj­se­bé­sze­ti kli­ni­ká­ra ment, ahol meg­fe­le­lő­en ellát­ták. Az elkö­ve­tők a sér­tet­te­ken fog­or­vo­si képe­sí­tés nél­kül végez­tek beavatkozást.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat két rend­be­li, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kuruzs­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság mind­ket­tő­jü­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, illet­ve a fér­fit pénz­bün­te­tés­re is ítél­je, továb­bá tilt­sa el őt a fogász tevé­keny­ség gyakorlásától.