Főoldal » Hírek » Vádemelés a kutyaharapást megbosszuló férfi ellen - Fotóval - a Nógrád-Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a gyer­me­két meg­ha­rap­ta egy kutya, ezért az állat gaz­dá­in állt bosszút.

A vád­lott gyer­me­két 2020. szep­tem­ber 4-én meg­ha­rap­ta egy ingat­lan­ról kiszö­kő kutya, emi­att a férfi elment az állat gaz­dá­i­nak ott­ho­ná­hoz, ahol kia­bál­ni kez­dett, és a keze ügyé­be kerü­lő, a kapu előtt hagyott elekt­ro­mos játék­au­tót az ott élő nő felé dobta, ám a dobás célt tévesztett.

A nő a táma­dás­tól meg­ijed­ve az udva­ron ját­szó gyer­me­ke­it igye­ke­zett a házba terel­ni, ami­kor a vád­lott obsz­cén szi­dal­mak és fenye­ge­tő­zé­sek köze­pet­te a nad­rág­ját lehúz­va nemi szer­vét muto­gat­ta nekik és tég­la­da­ra­bo­kat dobott feléjük.

Miu­tán a csa­lád beme­ne­kült a házba, a magá­ból kivet­kő­zött férfi a házat kezd­te el dobál­ni, betört egy abla­kot, vala­mint egy redőnyt is meg­ron­gált. Be akart menni a házba is, a zárt ajta­ját kezd­te rug­dos­ni és meg­pró­bál­ta betör­ni, de végül nem járt sikerrel.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság, ron­gá­lás, magán­lak­sér­tés kísér­le­te és sze­mé­rem­sér­tés miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit ítél­je köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, köte­lez­ze a 66.500 forint kár meg­té­rí­té­sé­re, vala­mint az eljá­rás során kelet­ke­zett 17.200 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizet­tes­se meg vele.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.