Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a kutyákat kábítás nélkül lelövő gyepmesterrel szemben

A vád­irat sze­rint leg­alább öt kutyát -egy­más­tól füget­le­nül - lőtt köz­vet­le­nül fejbe a gyep­mes­te­ri tele­pen talál­ha­tó gyűjtő-kennelben a gyep­mes­ter­ként dol­go­zó vád­lott. A lövés az álla­to­kat min­den eset­ben a kopo­nya­csont­juk­nál érte és rövid időn belül az álla­tok pusz­tu­lá­sá­hoz veze­tett. Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló jog­sza­bály sze­rint az állat éle­té­nek kiol­tá­sa kizá­ró­lag kábí­tás után tör­tén­het bizo­nyos kivé­te­lek­től elte­kint­ve. A gyep­mes­te­ri tele­pen az ott elhe­lye­zett álla­tok éle­té­nek kiol­tá­sa nem tar­to­zik a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott kivé­te­lek közé, így a gyep­mes­te­ri tele­pen elhe­lye­zett kutyák éle­té­nek kiol­tá­sá­ra is csak kizá­ró­lag kábí­tás után kerül­he­tett volna sor.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -vád­eme­lés a kutyá­kat lelö­vő gyep­mes­ter­rel szemben