Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a lakótársa halálát okozó ásotthalmi férfival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az ásott­hal­mi fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron pezs­gős­üveg­gel, a sér­tet­tet több alka­lom­mal fej­be­vág­va okoz­ta lakó­tár­sa halálát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett huza­mo­sabb ideje lak­tak együtt egy ásott­hal­mi tanyá­ban. Mind­ket­ten a köze­li erdé­szet­ben dol­goz­tak és munka után rend­sze­re­sen nagy mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tot­tak. Ebből az okból, vala­mint a pénz­te­len­ség­ből követ­ke­ző­leg közöt­tük rend­sze­re­sek vol­tak a viták, nem­egy­szer tett­le­ges­sé­gig fajul­va. A vád­lott a 2018. júni­us 1-jére vir­ra­dó éjsza­ka fel­éb­redt, nem tudott vissza­alud­ni, ezért úgy gon­dol­ta, hogy tovább foly­tat­ja az ita­lo­zást és fel akar­ta ébresz­te­ni a sér­tet­tet, hogy ne kell­jen egye­dül innia. A sér­tett azon­ban nem akart fel­kel­ni, a vád­lott hiába rán­gat­ta kezé­nél, lábá­nál fogva. A vád­lott ezen úgy fel­ide­ge­sí­tet­te magát, hogy a sér­tett ágya mel­let­ti szek­rény­sor pol­cá­ról levett egy pezs­gős­üve­get és azzal leg­alább három alka­lom­mal, köze­pest meg­ha­la­dó erő­vel az ágyon ülő sér­tet­tet fejen ütöt­te. A vád­lott ezt köve­tő­en a maga­te­he­tet­len sér­tett tes­tét a szo­bá­ból a bejá­ra­ti ajtó­ig von­szol­ta, majd ott­hagy­ta és lefe­küdt alud­ni. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás miatt kiala­ku­ló kopo­nya­tö­rés és a kemény agy­bu­rok alat­ti vér­zés miatt néhány óra eltel­té­vel elha­lá­lo­zott. Éle­tét a sérü­lés oko­zá­sa­kor hala­dék­ta­la­nul hívott orvo­si segít­ség ese­tén még meg lehe­tett volna menteni.

A főügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.