Főoldal » Archív » Vádemelés a legjobb barátjának megölésével gyanúsított férfi ügyében

A Tolna Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a hat­van­éves férfi ellen.

A vád sze­rint a vád­lott még a nyolc­va­nas évek­ben, sor­ka­to­nai szol­gá­la­tuk ide­jén ismer­te meg a sér­tet­tet, akit a leg­jobb barát­já­nak tekin­tett. Sok­szor együtt töl­töt­ték az ide­jü­ket, leg­több­ször közös főzés­sel, ita­lo­zás­sal. A vád­lott gyak­ran segí­tett is a szin­tén hat­van­éves sér­tett­nek, aki­nek az egész­sé­gi álla­po­ta az utób­bi évek­ben megromlott.

2018 augusz­tu­sá­ban a vád­lott egy presszó­ban meg­is­mer­ke­dett egy nővel, akit befo­ga­dott az ott­ho­ná­ba. 2019. augusz­tus köze­pén egy vesze­ke­dés után fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy hagy­ja el a házat, ezután a nőt a sér­tett fogad­ta be. 2019. októ­ber 17. nap­ján dél­előtt, miu­tán a nő dol­goz­ni ment, a vád­lott fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­vel aztán több kocs­má­ba és pin­cé­be is betér­tek, egész nap együtt ita­loz­tak. Majd dél­után 5 óra körül a vád­lott házá­ba men­tek, ahol még szin­tén fogyasz­tot­tak sze­szes italt.

Az ittas vád­lott – pon­to­sab­ban meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban, de még reg­gel 8 óra előtt  – a háza nap­pa­li­já­ban rátá­madt a sér­tett­re és addig bán­tal­maz­ta őt, amíg az éle­tét nem vesz­tet­te. Ezt köve­tő­en a ház­ban kita­ka­rí­tott, a sér­tett ingét és cipő­jét az udva­ron egy vizes akná­ba dobta. A holt­tes­tet az udvar végé­ben talál­ha­tó pin­cé­be húzta, ott növé­nyi tör­me­lé­kek­kel és külön­bö­ző lomok­kal, vala­mint egy sző­nyeg­gel leta­kar­va elrejtette.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van. Vele szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Törvényszéknél.