Főoldal » Archív » Vádemelés a lopás közben elalvó férfival szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kiszom­bo­ri fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron lopás köz­ben aludt el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi beke­rí­tett és riasz­tó­val védett, de a tulaj­do­no­sok által nem lakott házba kívánt betör­ni 2017. augusz­tus 13. nap­ján. Annak elle­né­re, hogy az ingat­lant nem lak­ták, a tulaj­do­no­sok napi szin­ten, ese­ten­ként napon­ta több­ször is ellen­őriz­ték azt. A vád­lott az esti órák­ban ittas álla­pot­ban a bejá­ra­ti ajtót befe­szít­ve bement a házba, az ingat­lant védő riasz­tó vezér­lő­egy­sé­gét a helyé­ről kisza­kí­tot­ta, magá­hoz vett egy kést, majd mielőtt bármi mást el tudott volna tulaj­do­ní­ta­ni, a kisebb szo­bá­ban ittas­sá­gá­ból adó­dó­an az egyik ágyba lefe­küdt és elaludt. A vád­lot­tat a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök ébresz­tet­ték fel.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.