Főoldal » Archív » Vádemelés a macedón heroincsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mace­dón fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron mint­egy 2 kg hero­int pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re becsempészni.

A vád­lott az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­kel 2017 nya­rán meg­ál­la­po­dott abban, hogy 3.000 euró elle­né­ben Szkop­jé­ból Magyar­or­szág terü­le­tén keresz­tül Bécs­be hero­int csem­pész. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zók átad­ták a vád­lott­nak a 4 cso­mag hero­int, aki azt saját maga rej­tet­te el a tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­au­tó­ban úgy, hogy azo­kat a jobb és bal elül­ső, vala­mint a jobb hátsó kerék alat­ti íve­ken helyez­te el.

A vád­lott ezután 2017. júli­us 16-án 9 óra 30 perc­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen A belép­te­tés­kor elren­delt ellen­őr­zés során a gép­ko­csi­ban meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a 4 cso­mag lehe­gesz­tett, dupla műanyag­ta­sak­ban levő, műanyag­fó­li­á­val, ragasz­tó­sza­lag­gal és alu­fó­li­á­val kör­be­te­kert mind­össze­sen 1961 gramm heroint.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A hazá­já­ban egyéb­ként már kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt elítélt és a vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönt majd.