Főoldal » Archív » Vádemelés a macedón kábítószercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a mace­dón állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2017. janu­ár­já­ban nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát hozott be az ország területére.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2017. janu­ár 8-án, a dél­előt­ti órák­ban, gép­jár­mű­jé­vel a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A vám­vizs­gá­lat során az eljá­ró pénz­ügy­őr tizen­hét cso­mag, össze­sen mint­egy hat kilo­gramm kan­na­biszt talált a gép­jár­mű­ben elhe­lye­zett zárt szek­rény­ben. A vád­lott által szál­lí­tott mari­hu­á­na tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy 990 gramm volt, ami több, mint nyolc­szo­ro­sá­val halad­ta meg a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A férfi a kábí­tó­szert Mace­dó­ni­á­ban, Skop­jé­ban vette át isme­ret­len beszál­lí­tó­tól, azt Német­or­szág­ba kel­lett volna szál­lí­ta­nia, 2000 euró  fuvar­díj elle­né­ben. A vád­lott a szál­lí­tá­sért elő­ze­te­sen 200 eurót vett át.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a vád­lott­nak az ország terül­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.