Főoldal » Archív » Vádemelés a macedón kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mace­dón fér­fi­val szem­ben, aki közel 30 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. feb­ru­ár 16-án este 8 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­hely­nél. A vád­lott egy koráb­ban Mace­dó­ni­á­ban bérelt autót veze­tett, amely­be a határ­át­lé­pést meg­elő­ző­en isme­ret­len sze­mé­lyek a vád­lott tud­tá­val a gyári kiala­kí­tá­sú belső oldal­le­me­zek taka­ró kár­pit­jai mögé 61 cso­mag­ba közel 30 kg mari­hua­nát tar­tal­ma­zó anya­got rej­tet­tek el. A vád­lott­nak a kábí­tó­szert Magyar­or­szá­gon keresz­tül kel­lett volna Nyugat-Európába csem­pész­nie. A vád­lott által bir­to­kolt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak mint­egy két és félszerese.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.