Főoldal » Archív » Vádemelés a magyar-román jogosítványbotrány ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a saj­tó­ban koráb­ban ún. magyar – román jogosítványbotrányként
elhí­re­sült ügy­ben önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san és bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 36 sze­méllyel szem­ben vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Törvényszékhez.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Vád­eme­lés a magyar-román jogo­sít­vány­bot­rány ügyében