Főoldal » Archív » Vádemelés a makói halálos bántalmazás ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az öt fér­fi­val szem­ben, akik idén tavasszal bán­tal­maz­tak egy makói férfit.

A vád­irat sze­rint 2017. ápri­lis 8-án a sér­tett férfi az esti órák­ban sze­szes­italt fogyasz­tott, majd éjfél előtt egy makói szó­ra­ko­zó­hely­re ment. Itt tar­tóz­ko­dott az öt vád­lott is egy nagyobb tár­sa­ság­gal, akik szin­tén ittas álla­pot­ban vol­tak. A sér­tett a visel­ke­dé­se miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vád­lot­tak­kal is, akik fel­szó­lí­tot­ták, hogy távoz­zon, ami­nek a sér­tett ele­get is tett, de rövid idő múlva mégis vissza­tért. Ekkor ismét kikí­sér­ték őt a szó­ra­ko­zó­hely­ről, de az utcán újból szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vád­lot­tak­kal, egyi­kük­kel köl­csö­nö­sen arcon ütöt­ték egy­mást. A sér­tett meg­ijedt a vád­lot­tak erő­fö­lé­nyé­től, ezért el akart mene­kül­ni, de utol­ér­ték őt, kör­be­fog­ták, majd miköz­ben a ruhá­ját rán­gat­ták, meg­pró­bál­ták őt meg­rúg­ni, meg­üt­ni. A sér­tett­nek ekkor még sike­rült kisza­ba­dul­nia és elfut­nia. A vád­lot­tak közül hár­man utá­na­sza­lad­tak, ille­tő­leg a vád­lot­tak hoz­zá­tar­to­zói is utá­nuk indul­tak, hogy lás­sák, mi tör­té­nik, miköz­ben a sér­tet­tet szi­dal­maz­ták. Ami­kor a sér­tet­tet utol­ér­ték, a vád­lot­tak egyi­ke őt a fal­hoz szo­rí­tot­ta és ököl­lel, nagy erő­vel fejen ütöt­te, emi­att a sér­tett meg­szé­dült és elesett, de ekkor még fel­állt. Az egyik vád­lott ezután ököl­lel nagy erő­vel a tehe­tet­len sér­tet­tet fejen ütöt­te, aki emi­att össze­esett és elvesz­tet­te eszméletét.

A men­tő­sök­nek újra kel­lett élesz­te­ni­ük a sér­tet­tet, azon­ban a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en más­nap reg­gel elhunyt. A férfi halá­lát az ököl­üté­sek miatt kiala­kult agy­duz­za­nat és lég­zés­bé­nu­lás okoz­ta, s azt a szak­sze­rű ellá­tás sem tudta elhárítani.

A főügyész­ség a vád­lot­tak közül a fejre mért ököl­üté­se­ket kifej­tő két sze­mélyt halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg továb­bi három, a halá­los üté­se­ket meg­elő­ző, attól tér­ben és idő­ben elté­rő bán­tal­ma­zá­so­kat kifej­tő vád­lot­tat cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni. A vád­lot­tak közül a halá­los ököl­ütést kifej­tő fér­fi­ak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vannak.