Főoldal » Archív » Vádemelés a makói halálos építkezési baleset ügyében

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki egy tető­szi­ge­te­lést foly­ta­tó cég ügy­ve­ze­tő­je­ként a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel több alkal­ma­zott­ja éle­tét veszé­lyez­tet­te, míg egy mun­kás halá­lát okozta.

A vád­lott egy cég ügy­ve­ze­tő­je­ként 2015 novem­be­ré­ben vál­lal­ta el egy makói telep bőví­té­se során fel­épí­tett rak­tá­rak lapos­te­tő szi­ge­te­lé­si mun­ká­it. A szer­ző­dés alap­ján 2015. decem­ber 11. nap­ján a telep­he­lyen az egyik rak­tár­épü­let tete­jét szi­ge­tel­ték a vál­lal­ko­zó mun­ká­sai, mely­nek végez­té­vel azt fóli­á­val kel­lett leta­kar­ni. A tetőn elő­ző­leg kivág­tak 2x2 méte­res nyí­lá­so­kat a későb­bi füst­el­ve­ze­tők elhe­lye­zé­se érde­ké­ben. A vád­lott a nap ele­jén min­den mun­ka­vál­la­ló ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott beülő-hevedert, ami elő­írás sze­rin­ti rög­zí­tés ese­tén meg tudta volna aka­dá­lyoz­ni azt, hogy a tetőn dol­go­zó mun­kás onnan lees­sen. A vád­lott azon­ban tudta, hogy a tetőn dol­go­zó mun­ka­vál­la­lók a heve­dert vise­lik, azt azon­ban rög­zí­te­ni sem­mi­hez sem tud­ják. A mun­ká­sok így min­den­fé­le védő­esz­köz, ille­tő­leg biz­ton­sá­gi beren­de­zés nél­kül végez­ték a mun­ká­ju­kat a 9 db nyí­lás köz­vet­len köze­lé­ben, ame­lyek egyéb­ként lefed­ve sem vol­tak, illet­ve védő­kor­lá­to­kat sem ala­kí­tot­tak ki. Dél­után 3 óra körül az egyik mun­kás egy fóli­á­val leta­kart 2x2 méte­res nagy­sá­gú nyí­lás­ba lépett és mint­egy 10 méter magas­ból a pad­ló­ra zuhant. Az esés követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy éle­tét vesztette.

A vád­lott a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel a tetőn dol­go­zó nyolc mun­ka­vál­la­ló­já­nak éle­tét és testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki, míg egy mun­kás a sza­bá­lyok meg­sze­gé­se követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság dönt majd.