Főoldal » Archív » Vádemelés a marcali „kalapácsos” rablók ellen

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt két zala­ha­lá­pi fér­fi­val szem­ben – egyi­kük erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső -, akik Mar­ca­li bel­vá­ro­sá­ban ékszert rabol­tak.

A vád­lot­tak 2016. júni­us 28. nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban motor­ral érkez­tek az ékszer­bolt­hoz. Egyi­kük egy két kilo­gramm súlyú kala­páccsal elfor­dí­tot­ta a biz­ton­sá­gi kame­rát, majd a kira­ka­tot betör­te, mási­kuk pedig a kitört üve­gen át tás­ká­ba pakol­ta az éksze­re­ket.

A két férfi cse­lek­mé­nyét ész­lel­te egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr, aki fel­szó­lí­tot­ta őket a cse­lek­mé­nyük abba­ha­gyá­sá­ra. A vád­lot­tak kala­páccsal a rend­őr­re támad­tak, amíg egyik meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, addig a másik tovább pakol­ta az éksze­re­ket, mind­össze­sen 2.600.000,- forint érték­ben. Több járó­ke­lő a rend­őr segít­sé­gé­re sie­tett, ezt ész­lel­ve a vád­lot­tak a tás­kát hát­ra­hagy­va a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek. A rend­őrök rövid időn belül elfog­ták őket.

A két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, az ügyész­ség fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben.