Főoldal » Archív » Vádemelés a mátételkei rablógyilkosság ügyében

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 24 éves máté­tel­kei férfi ellen, aki 2015. novem­ber 26-án reg­gel az érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett meg­ölt egy 80 éves hely­bé­li nőt és elvit­te a sér­tett fül­be­va­ló­it, vala­mint leg­alább 300 ezer forintot.

 A 24 éves vád­lott 2014 tava­sza óta élt Máté­tel­kén. Az idős sér­tet­tet úgy ismer­te meg, hogy még 2011-ben kőmű­ves mun­ká­kat vég­zett az asszony máté­tel­kei házá­ban. Ennek során a vád­lott látta, hogy a zár­kó­zott, taka­ré­kos élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tett milyen körül­mé­nyek között él.

A vád­lott anya­gi hely­ze­te évek óta rossz volt, tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel. Emi­att a férfi 2015. novem­ber 26-án elha­tá­roz­ta, hogy betör az idős asszony házá­ba és ellop­ja a sér­tett érté­ke­it. A vád­lott fel is készült a bűn­cse­lek­mény­re, kapuc­nis fel­ső­ru­hát vett fel és szö­vet­kesz­tyűt is vitt magá­val. Reg­gel 9 óra­kor a sér­tett házá­nak hátsó bejá­ra­ti ajta­já­hoz ment, de ész­re­vet­te, hogy az utca­fron­ti kapu felől jön a bolt­ból haza­té­rő sértett.

Ami­kor az idős asszony a ház sar­ká­nál befor­dult a bejá­ra­ti ajtó felé, a vád­lott várat­la­nul elő­ug­rott és az asszony­ra támadt. Szem­ből, bal kéz­zel meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet, jobb kéz­zel pedig több­ször, köze­pes, illet­ve nagy erő­vel meg­ütöt­te az arcát és a mell­ka­sát. Ezután a vád­lott nagy erő­vel meg­ra­gad­ta és meg­szo­rí­tot­ta a sér­tett nya­kát, aki emi­att az esz­mé­le­tét elveszt­ve a föld­re esett és néhány per­cen belül meg­halt. A vád­lott ezután a ház kony­há­já­ba húzta a holt­tes­tet és leszed­te az asszony arany fül­be­va­ló­it. Fel­vet­te a magá­val vitt kesz­tyű­ket és a házat átku­tat­va elvet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, ami­ben 300 ezer és 800 ezer forint közöt­ti, pon­to­san nem ismert össze­gű kész­pénz volt.

A vád­lott a távo­zá­sa után ott­ho­ná­ban a kesz­tyű­ket és a cipő­jét elrej­tet­te, a gyil­kos­ság­kor viselt ruhá­ját pedig kimos­ta. A rend­őrök a vád­lot­tat három napon belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A zsák­má­nyolt pénz és fül­be­va­ló nem került elő. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején, nya­kán és a tes­tén 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket – köz­tük szegy­csont­tö­rést és soro­za­tos bor­da­tö­ré­se­ket – szen­ve­dett. Halá­lát ful­la­dás okozta.

A kiemelt jelen­tő­sé­gű bűn­ügy vád­lott­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.