Főoldal » Archív » Vádemelés a megfulladt kisfiú halála miatt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye FOTÓVAL

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy som­be­re­ki mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zó és alkal­mi mun­ká­sa ellen, akik­nek mulasz­tá­sa követ­kez­té­ben meg­halt egy 9 éves kis­fiú, egy 10 és egy 11 éves fiú élete pedig köz­vet­len veszély­be került.

A gye­re­kek 2015. novem­ber 3. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban a som­be­re­ki vál­lal­ko­zó telep­he­lyé­re men­tek ját­sza­ni, ahol bemász­tak a ter­mény­szá­rí­tó­ba, ahol 5-6 m magas­ra kuko­ri­ca volt fel­hal­moz­va. Játék köz­ben az egyik kis­fiú fel­má­szott a ter­mény­ha­lom tete­jé­re, azon­ban abban elsüllyedt, és megfulladt.

A bal­eset idő­pont­já­ban mind­két vád­lott a telep­he­lyen tar­tóz­ko­dott, és tudott arról, hogy a táro­ló­nál gye­re­kek ját­sza­nak, azon­ban ezt meg­en­ged­ték, a gye­re­ke­ket nem küld­ték el.

Az ügy­ben kiren­delt szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint mind­két férfi szá­mos fog­lal­ko­zá­si sza­bályt és elő­írást sze­gett meg, ami köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés­ben van azzal, hogy az egyik kis­fiú meg­halt, a másik kettő élete-testi épsé­ge pedig köz­vet­len veszély­be került.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­nek minő­sül, mely­nek bün­te­té­si téte­le 1-től 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Pécs, 2016. októ­ber 13. napján

Dr. Varga-Koritár György

főügyész

2016. 10. 13. Baranya

2016. 10. 13. Baranya-foto