Főoldal » Hírek » Vádemelés a meggyilkolt villanyszerelők ügyében - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. Vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott az épí­tő­ipa­ri tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gés­ben ismer­ke­dett meg mind­két sér­tet­tel, akik a vád­lott­hoz hason­ló­an Auszt­ri­á­ban is tevékenykedtek.

Mivel a ter­helt­nek anya­gi gond­jai vol­tak, de mun­ká­la­ta­i­hoz kot­ró­gép­re volt szük­sé­ge, 2015. júni­us 2. nap­ján Auszt­ri­á­ból bérel­te­tett egyet az osztrák-magyar állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tel, majd a kibé­relt mun­ka­gé­pet magá­hoz vette. Más­nap azért, hogy a mun­ka­gé­pet vég­leg meg­sze­rez­ze, meg­öl­te a sér­tet­tet, a kot­ró­gé­pet pedig rend­sze­re­sen hasz­nál­ta, majd egy domb­ol­dal­ba vájt pin­cé­ben tárol­ta. A sér­tett autó­ját az ember­ölés nap­ján és más­nap­ján is hasz­nál­ta figye­lem­el­te­re­lés cél­já­ból, majd egy isme­rő­sé­hez vitte.

A moson­ma­gyar­óvá­ri sér­tet­tel az elkö­ve­tő 2018. már­ci­us 30. nap­já­ra úgy egyez­te­tett talál­ko­zót, hogy annak cél­ja­ként a 10.000 eurót meg­ha­la­dó tar­to­zá­sá­nak ren­de­zé­sét jelöl­te meg, továb­bá egy vil­lany­sze­re­lé­si munka elvég­zé­sét kérte tőle. Az újabb meg­bí­zás azon­ban nem volt valós, annak helyét az elkö­ve­tő nem is árul­ta el arra hivat­ko­zás­sal, hogy a hely nehe­zen meg­ta­lál­ha­tó, majd az elkö­ve­tő megmutatja.

Az egyez­te­tett talál­ko­zó 2018. már­ci­us 31. nap­ján jött létre. Aznap a vád­lott meg­öl­te a sér­tet­tet, a holt­tes­tet pedig elrejtette.

A sér­tett autó­ját még az elkö­ve­tés nap­ján egy isme­rő­sé­hez, a szer­szá­ma­it pedig más­nap egy roko­ná­hoz vitte, ahon­nan azo­kat a ható­ság lefoglalta.

A vád­irat­ban az ügyész­ség – egye­bek mel­lett – élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elkö­ve­tő negy­ven év eltel­té­vel legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.