Főoldal » Archív » Vádemelés a menekültet kirabló férfiakkal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2015. augusz­tu­sá­ban egy szír mene­kül­tet rabol­tak ki.

A szír férfi 2015. augusz­tus 16-án ille­gá­li­san lépett Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd ezt köve­tő­en Sze­ged­re ment. A sér­tet­tet 2015. augusz­tus 26-án éjsza­ka Sze­ge­den, a Cse­re­pes sor kör­nyé­kén látta meg az egyik vád­lott, aki fel­ke­res­te a tár­sát és közöl­te vele, hogy látott egy mig­ránst, aki­nek sok pénze lehet, ezért vegyék azt el tőle.

A vád­lot­tak ango­lul beszél­get­ni kezd­tek a szír fér­fi­val, aki elmond­ta nekik, hogy fázik és rég­óta nem aludt. A vád­lot­tak fel­aján­lot­ták, hogy segí­te­nek neki taxit keres­ni, ezért köves­se őket. A vád­lot­tak a fér­fit a Cse­re­pes sor kör­nyé­kén egy kevés­bé for­gal­mas terü­let­re vezet­ték, ahol egyi­kük a nála levő zseb­lám­pá­val a sér­tett sze­mé­be vilá­gí­tott azért, hogy elva­kít­sa. Ezzel egy­ide­jű­leg a másik vád­lott a szír férfi mögé lépett, meg­fog­ta keze­it, a föld­re vitte, majd ütle­gel­ni kezd­te és köz­ben pénzt köve­telt tőle. Ez idő alatt a társa mint­egy 150 eurót vett el a szír fér­fi­tól, majd ezután mind­ket­ten eltá­voz­tak a hely­szín­ről.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet egyi­kük több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el.

A vád­eme­lés­kor más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.