Főoldal » Archív » Vádemelés a mentőápolóra támadó ittas férfi ellen

A mentő elin­du­lá­sát köve­tő­en, a gép­jár­mű beteg­te­ré­ben B. Atti­la - miköz­ben szi­dal­maz­ta - meg­ra­gad­ta P. Zs. men­tő­ápo­ló jobb kezé­nek közép­ső és gyű­rűs ujját, melye­ket nagy erő­vel meg­csa­vart. Az ezt köve­tő dula­ko­dás miatt a men­tő­au­tót meg kel­lett állí­ta­ni, mert a sér­tett csak a gép­jár­mű­ve­ze­tő segít­sé­gé­vel tudta meg­fé­kez­ni a vádlottat.
A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő men­tő­ápo­ló a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a
jobb kezé­nek közép­ső ujján a kopog­ta­tó ízü­let fica­mát, és ezen ízü­let oldalszalagjának
sza­ka­dá­sát szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek nyolc napon túl gyó­gyu­ló­ak voltak.
A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye