Főoldal » Archív » Vádemelés a mentősökre támadó férfi ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy mohá­csi férfi ellen, aki a hozzá kiér­ke­ző men­tő­sök­re támadt.

A férfi 2017 októ­be­ré­ben a laká­sá­ban öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, meg­pró­bál­ta fel­akasz­ta­ni magát. Cse­lek­mé­nyét ész­lel­ték a hoz­zá­tar­to­zók, akik a köte­let levág­ták, majd men­tőt hív­tak hozzá.

A kiér­ke­ző men­tő­sök­nek az édes­anya azt mond­ta, hogy nem szük­sé­ges a fiát meg­vizs­gál­ni, ekkor azon­ban a férfi egy fej­szé­vel kiron­tott a ház­ból „bal­tá­val levá­gom őket” fel­ki­ál­tás­sal, majd a mentő veze­tő­jé­re, illet­ve az ápo­lók­ra támadt.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a men­tő­szol­gá­lat tag­jai az elkö­ve­tő ellá­tá­sát nem tud­ták meg­kez­de­ni, a fér­fit hoz­zá­tar­to­zói fog­ták le és kísér­ték be a házba.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.