Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a mezőtúri rém ellen-a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Mező­tú­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 39 éves mező­tú­ri fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elő­ször 2020. feb­ru­ár 11-én az éjje­li órák­ban az egyik mező­tú­ri pék­ség előt­ti sze­mét­tá­ro­lót leakasz­tot­ta a helyé­ről, kiszór­ta belő­le a sze­me­tet, majd azt a pék­ség abla­ká­nak és ledes fel­ira­tá­nak dobta. Ezt köve­tő­en tovább­ment, és a köze­li lakó­ház bejá­ra­ti ajta­já­nak az üve­gé­be rúgott, amely betört.

A férfi néhány nap­pal később több ezer forint érték­ben a házá­hoz ételt ren­delt, azon­ban azt nem állt szán­dé­ká­ban kifi­zet­ni. Az étel­fu­tárt a vád­lott három harci kutyá­ja segít­sé­gé­vel üldöz­te el. Kis idő eltel­té­vel meg­je­lent az étte­rem tulaj­do­no­sa, hogy szá­mon kérje a vád­lot­tat, miért nem fize­tett. A vád­lott egy vas­cső­vel várta a fér­fit, majd felé ütött, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te, illet­ve közöl­te, hogy fel­gyújt­ja az étter­mét. Az ütés a sér­tett arcá­tól mint­egy 3 cen­ti­mé­ter­re haladt el. A sér­tett ennek hatá­sá­ra érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A hely­szín­re érke­ző rend­őr sem tudta lecsil­la­pí­ta­ni az önma­gá­ból kikelt vád­lot­tat. A férfi a jár­őrt is szi­dal­maz­ni kezd­te, és meg­do­bál­ta a még ki nem fize­tett étellel.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel is vádol­ja. Több sze­mélyt is rend­sze­re­sen fenye­ge­tett, szi­dal­ma­zott SMS-ben, kerék­párt lopott és lever­te egy ben­zin­kút biz­ton­sá­gi kameráját.

Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tal szem­ben. A bün­te­tő­el­já­rás a Mező­tú­ri Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.