Főoldal » Archív » Vádemelés a migránsokat embertelen körülmények között szállító embercsempész ellen

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a magyar férfi ellen, aki 2015 máju­sá­ban 30 iraki és 2 szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt csem­pé­szett kis­te­her­au­tó­já­val Auszt­ri­á­ba.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat szír állam­pol­gár­sá­gú társa vette rá, hogy a Szer­bia felől a zöld hatá­ron át, ember­csem­pé­szek veze­té­sé­vel Magyar­or­szág­ra érke­ző sze­mé­lye­ket az auszt­ri­ai Nic­kels­dorf kör­nyé­ké­re szál­lít­sa.

A vád­lott éjfél­kor, Sze­ged mel­lett vette fel az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­ba beuta­zás­ra és tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző kül­föl­di­e­ket, akik között 10 nő és 2 gyer­mek is volt.

A vád­lott a mig­rán­so­kat bezsú­fol­ta a kis­te­her­au­tó­ba, amely­ből az ülé­se­ket elő­ző­leg eltá­vo­lí­tot­ta, majd 7 és fél órán át állva, pihe­nő, éle­lem és víz nél­kül szál­lí­tot­ta őket az orszá­gon keresz­tül.

A vád­lott mind­össze egy­szer állt meg annyi időre, amíg egyik utasa, egy nő az öt hóna­pos gyer­me­ké­vel átült a vád­lott szír társa által veze­tett, a kis­te­her­au­tót kísé­rő sze­mély­gép­ko­csi­ba.

Miu­tán a vád­lott Auszt­ri­á­ban kirak­ta uta­sa­it, azon­nal vissza­in­dult Magyar­or­szág­ra.

A mig­rán­so­kat és a vád­lott szír tár­sát az oszt­rák rend­őrök rövid­del ezt köve­tő­en elfog­ták.

A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a vád­lott Győr-Moson-Sopron megye terü­le­té­ről kitil­tá­sá­ra tett indít­ványt.