Főoldal » Archív » Vádemelés a mobilszolgáltatót 39 millió forinttal megkárosító férfi ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és 321 rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az egyik mobil­szol­gál­ta­tó téve­dés­be ejté­sé­vel tőle több, mint 39 000 000 forin­tot csalt ki Vas megyében.

A vád sze­rint a férfi egy szom­bat­he­lyi szék­he­lyű kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként ügy­nö­ki keret­szer­ző­dést kötött az egyik mobil­szol­gál­ta­tó cég­gel, mely­nek kere­té­ben a sér­tett cég szol­gál­ta­tá­sa­it és ter­mé­ke­it köz­ve­tí­tet­te, vala­mint ügy­fél­szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­get is vég­zett. A mobil­szol­gál­ta­tó járu­lé­kot fize­tett a fel­töl­tő­kár­tyás elő­fi­ze­té­sek­re akti­vált szol­gál­ta­tá­sok után.

A mobil­szol­gál­ta­tó köz­pon­ti érté­ke­sí­té­si rend­sze­ré­ben rög­zí­tet­ték a cég alkal­ma­zot­tai az új fel­töl­tő­kár­tyás elő­fi­ze­té­se­ket, vala­mint itt akti­vál­ták az ehhez kap­cso­ló­dó külön­bö­ző szol­gál­ta­tá­so­kat is. A mobil­szol­gál­ta­tó rend­sze­ré­be tör­té­nő belé­pé­sé­hez a vád­lott által veze­tett cég alkal­ma­zot­tai egye­di kódot kap­tak, mely­hez jel­szó is tar­to­zott, ame­lye­ket a vád­lott­nak is meg kel­lett adniuk.

A vád­lott olyan lis­tá­kat adott az alkal­ma­zot­ta­i­nak, ame­lye­ken jogi sze­mé­lyek, léte­ző magán­sze­mé­lyek és fik­tív, a meg­adott ada­tok alap­ján nem léte­ző sze­mé­lyek sze­re­pel­tek, és azt az uta­sí­tást adta nekik, hogy a lis­tá­kon sze­rep­lők nevé­re kös­se­nek fel­töl­tő­kár­tyás elő­fi­ze­té­se­ket, és akti­vál­ja­nak szol­gál­ta­tá­so­kat. A cég alkal­ma­zot­tai nem tud­tak arról, hogy a lis­ták fiktívek.

A vád­lott 133 jogi sze­mély nevé­re 3887 db, 321 sér­tett nevé­re 503 db, és 585 fik­tív sze­mély nevé­re 1170 db valót­lan fel­töl­tő­kár­tyás elő­fi­ze­tést köt­te­tett 2012. novem­be­ré­től 2013. őszéig.

A vád­lott azért köt­tet­te a fik­tív elő­fi­ze­té­se­ket és akti­vál­ta­tott külön­bö­ző szol­gál­ta­tá­so­kat, hogy később a mobil­szol­gál­ta­tó sér­tett juta­lé­kot fizes­sen. A vád­lott a mobil­szol­gál­ta­tót jog­ta­lan haszon­szer­zés végett téve­dés­be ejtet­te és neki 39 443 950 forint kárt okozott.

A vád­lott azzal a maga­tar­tá­sá­val, hogy a mobil­szol­gál­ta­tó ügy­fél adat­bá­zi­sá­ból és továb­bi for­rá­sok­ból össze­gyűj­töt­te 321 magán­sze­mély sér­tett nevét és sze­mé­lyi ada­ta­it, melye­ket haszon­szer­zé­si cél­ból jogo­su­lat­la­nul kezelt, meg­szeg­te az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció sza­bad­ság­ról szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­it is.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és 321 rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.