Főoldal » Archív » Vádemelés a montenegrói kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mon­te­neg­rói fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben közel 40 kg mari­hua­nát csem­pé­szett be Magyarországra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Német­or­szág­ban vásá­rolt egy kis­te­her­gép­ko­csit, melyet rövid­del ezt köve­tő­en átadott isme­ret­len sze­mé­lyek­nek azzal, hogy mari­hu­a­na csem­pé­szés­re ala­kít­sák át. Az isme­ret­le­nek a vád­lott tud­tá­val a gép­jár­mű üzem­anyag­tar­tá­lyát egy lénye­ge­sen kisebb űrtar­tal­mú, házi­lag készí­tett tar­tály­ra cse­rél­ték és az így nyert, a pad­ló­le­mez és a műanyag bur­ko­lat közöt­ti rej­tek­he­lyet fel­töl­töt­ték mari­hu­a­ná­val, ame­lyet a vád­lott­nak kel­lett volna Német­or­szág­ba szál­lí­ta­nia. Ennek érde­ké­ben a vád­lott 2017. szep­tem­ber 1. nap­ján indult Mon­te­neg­ró­ból Német­or­szág­ba, majd jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re  még aznap dél­után 4 óra­kor. A határ­át­lé­pés­kor elren­delt vizs­gá­lat során a gép­ko­csi­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lye­ken 55 cso­mag, mint­egy 40 kg töme­gű mari­hua­nát fog­lal­tak le. A vád­lott által Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen behoz­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak több mint négyszerese.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.