Főoldal » Archív » Vádemelés a mórahalmi makettpark ügyében

Költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség öt férfi ellen, akik 2011 és 2014. között Móra­hal­mon, uniós és magyar költ­ség­ve­té­si for­rá­sok­ból meg­va­ló­sí­tan­dó makett­park épí­té­sé­re több mint fél­mil­li­árd forint támo­ga­tást vet­tek jogo­su­lat­la­nul igénybe. 

A vád­irat sze­rint a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség pályá­za­ti fel­hí­vást tett közzé, mely­re az egyik vád­lott cége pályá­za­tot nyúj­tott be. Elbí­rá­lást köve­tő­en a Dél-alföldi Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség (DARFÜ) a tár­sa­ság­gal 2010. októ­be­ré­ben támo­ga­tá­si szer­ző­dést kötött, ami­ben a tár­sa­ság vál­lal­ta, hogy Móra­ha­lom terü­le­tén az 1910-es Nagy Magyar­or­szá­got bemu­ta­tó, 50 magyar műem­lék kicsi­nyí­tett másá­val emlék­par­kot léte­sít, foga­dó­épü­le­tet ala­kít ki, majd a léte­sít­ményt 5 évig üzemelteti.

A beru­há­zás során a gene­rál­ki­vi­te­le­zői és a műsza­ki ellen­őri tevé­keny­sé­get a vád­lot­tak befo­lyá­sa, illet­ve irá­nyí­tá­sa alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok végezték.

A pro­jekt össz­költ­sé­ge 648 mil­lió forint volt, melyet a cég önerő biz­to­sí­tá­sa mel­lett, 550 mil­lió forint vissza nem térí­ten­dő uniós és hazai támo­ga­tás­ból akart meg­va­ló­sí­ta­ni. A vád­lot­tak folya­ma­to­san finan­szí­ro­zá­si gon­dok­kal szem­be­sül­tek, az önerő meg­lé­tét is úgy iga­zol­ták, hogy azt a pályá­zat mene­dzse­lé­sét végző vád­lott egy napra utal­ta át az erre a célra fenn­tar­tott bank­szám­lá­ra. A minél nagyobb össze­gű támo­ga­tás lehí­vá­sa érde­ké­ben a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy a kifi­ze­té­si kérel­mek­ben el nem készült maket­te­ket és mun­ká­kat jelen­te­nek készre.

A vád­lot­tak mind­vé­gig tisz­tá­ban vol­tak a pro­jekt tény­le­ges állá­sá­val, és azzal is, hogy a maket­tek egy része nem, vagy silány minő­ség­ben készült el, illet­ve azo­kat túlárazták.

A vád­lot­tak több mint 510 mil­lió forin­tot igé­nyel­tek, de a DARFÜ a kivi­te­le­zés ellen­őr­zé­se során tapasz­talt sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt végül 436 mil­lió forin­tot folyósított.

A vád­lot­tak 2014. már­ci­us 31-én a pro­jek­tet kész­re jelen­tet­ték. Az ellen­őr­zés során kide­rült, hogy a pro­jekt műsza­ki­lag alkal­mat­lan, 20 maket­tet a hely­szí­nen nem talál­tak, több sérült volt. A DARFÜ a támo­ga­tást jogo­su­lat­lan­nak minő­sí­tet­te, és vissza­fi­ze­tés­re köte­lez­te a tár­sa­sá­got, amire nem került sor.

A főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.