Főoldal » Archív » Vádemelés a munkavédelmi szabályok megszegésével halálos balesetet okozó munkáltató ellen

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki több mun­ka­vé­del­mi sza­bályt meg­sze­gett, ezért az egyik mun­ka­vál­la­ló több, mint öt méter magas­ból lezu­hant egy szom­bat­he­lyi építkezésen.

A vád­irat sze­rint az épí­tő­ipa­ri tevé­keny­sé­get végző cég kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró vád­lott vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötött egy rak­tár tető­szer­ke­ze­té­nek bontására.

A vád­lott hat mun­ka­vál­la­ló­ja közül kettő végez­te szó­be­li uta­sí­tás alap­ján a tető bon­tá­sát, négy pedig a föl­dön gyűj­töt­te és dara­bol­ta a lebon­tott anyagot.

2016 augusz­tu­sá­nak végén a sér­tet­tet és egyik mun­ka­tár­sát sze­mély­eme­lő­vel fel­emel­ték a tető­re. Test­he­ve­dert ekkor egyi­kük sem viselt. A sér­tett ész­re­vet­te, hogy az egyik tető­le­mezt még csa­var rög­zí­ti. Mun­ka­tár­sa fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re kilé­pett az eme­lő­ből a tető­re, hogy a csa­vart elvág­ja, azon­ban a tető­le­mez meg­bil­lent alat­ta és a sér­tett 5,1 méter magas­ból a föld­re zuhant.

A sér­tett a hely­szí­nen elszen­ve­dett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a kór­ház­ban hunyt el, két hónap­pal a bal­eset után.

A bal­ese­tet az okoz­ta, hogy a vád­lott több mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bályt is meg­sze­gett ami­kor, mint mun­kál­ta­tó nem gon­dos­ko­dott a bon­tá­si tech­no­ló­gia kidol­go­zá­sá­ról, továb­bá elmu­lasz­tot­ta a leesés elle­ni véde­lem kiala­kí­tá­sát is. A vád­lott ugyan biz­to­sí­tott test­he­ve­dert a sér­tett részé­re, azon­ban elmu­lasz­tot­ta a védő­esz­köz szak­sze­rű hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges kikö­té­si pont kiala­kí­tá­sát. Mind­ez egyéb­ként önma­gá­ban, műsza­ki véde­lem kiépí­té­se nél­kül, nem is lett volna ele­gen­dő a leesés elle­ni véde­lem ellátására.

A bal­eset­ben köz­vet­ve sze­re­pet ját­szott a vád­lott­nak az a jog­sza­bály­ba ütkö­ző mulasz­tá­sa is, hogy nem alkal­ma­zott a bon­tá­si munka irá­nyí­tá­sá­ra szak­ké­pe­sí­tés­sel és gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző sze­mélyt, továb­bá a bon­tá­si tech­no­ló­gi­át sem ismer­tet­te a munkavállalókkal.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bást indítványozta.