Főoldal » Archív » Vádemelés a nagy értékű autókra szakosodott elkövetők ellen - FOTÓKKAL

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kilenc sze­mély ellen emelt vádat, akik nagy érté­kű, lopott, vagy lízin­gelt gép­jár­mű­vek azo­no­sí­tá­si ada­ta­i­nak meg­ha­mi­sí­tá­sá­val, majd a jár­mű­vek érté­ke­sí­té­sé­vel jutot­tak haszonhoz.

Az elkö­ve­tők a Buda­pes­ten ello­pott jár­mű­vek alváz­szá­mát meg­vál­toz­tat­ták, majd hamis német nyel­vű adás­vé­te­li szer­ző­dés és hamis oszt­rák for­gal­mi enge­dély fel­hasz­ná­lá­sá­val helyez­ték ismét for­ga­lom­ba az autó­kat, ami­ket aztán gya­nút­lan sze­mé­lyek­nek adtak el. A tár­sa­ság öt, össze­sen 28 139 000,- Ft érté­kű jármű for­ga­lom­ba helye­zé­sét intéz­te így el.

A másik mód­szer sze­rint a Svéd­or­szág­ban lízin­gelt autók­ra, melyek után a lízing­dí­jat nem fizet­ték be, szin­tén hamis német adás­vé­te­li szer­ző­dés és hamis oszt­rák for­gal­mi enge­dély fel­hasz­ná­lá­sá­val sze­rez­tek magyar rend­szá­mot. Ilyen módon három jármű magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba helye­zé­sét intéz­ték el össze­sen 16 699 000,- Ft értékben.

A nyo­mo­zás során a jár­mű­ve­ket a jóhi­sze­mű vevők­től, illet­ve a vád­lot­tak­tól a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, így az oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben orgaz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint okirat hami­sí­tá­sok és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

Fotó foto-2 foto-3 foto-4