Főoldal » Archív » Vádemelés a Nagykőrösi úti halálos közúti baleset ügyében

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint pár hónap­pal ezelőtt a fővá­ros XIX. kerü­le­té­ben egy sza­bály­ta­lan elő­zés során, a meg­en­ge­dett­nél jóval nagyobb sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött két másik gép­ko­csi­nak, ame­lyek egyik utasa a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat lénye­ge sze­rint, a vád­lott 2015. ápri­lis 2. nap­ján az esti órák­ban az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val a XIX. kerü­let, Nagy­kő­rö­si úton köz­le­ke­dett - a Hunya­di utca felől a Határ út irányába.

A vád­lott a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get több­szö­rö­sen meg­ha­la­dó sebes­ség­gel haladt, miköz­ben a for­gal­mi sávo­kat sza­bály­ta­lan elő­zé­sek­kel – több­ször jobb­ról, az autó­busz sávot is hasz­nál­va - folya­ma­to­san váltogatta.

A vád­lott az egyik ilyen elő­zés­nél a vád sze­rint 139-144 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött egy a közép­ső for­gal­mi sáv­ban sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott elvesz­tet­te az irá­nyí­tást a jár­mű­ve felett, kipör­dült, majd még min­dig 100 km/h felet­ti sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött egy másik gép­ko­csi­nak is. Ez utób­bi jármű hátsó ülé­sén uta­zott – biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­ta nél­kül - a sér­tett, aki a gép­ko­csi ütkö­zés követ­kez­té­ben kinyílt hátsó ajta­ján keresz­tül az úttest­re zuhant.

A bal­eset során elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A két másik sofőr és egy másik utas könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség - más bűn­cse­lek­mény mel­lett - halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye