Főoldal » Archív » Vádemelés a nemesgörzsönyi emberölés ügyében

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 42 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017 már­ci­u­sá­ban, Nemes­gör­zsöny­ben meg­öl­te fele­sé­gét, majd annak érde­ké­ben, hogy a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­tes­se, az asszony holt­tes­tét fel­da­ra­bol­ta, a test­ré­sze­ket eléget­te, a vissza­ma­ra­dó hamut, marad­vá­nyo­kat pedig a szenny­víz­ak­ná­ba öntötte.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a koráb­ban hús­ipa­ri szak­mun­kás­ként kül­föl­dön dol­go­zó férfi házas­sá­ga 2015-ben meg­rom­lott, de közö­sen nevelt, koráb­bi házas­sá­ga­ik­ból szü­le­tett gyer­me­ke­ik miatt a sér­tet­tel azt köve­tő­en is együtt éltek, hogy a vád­lott 2016 máju­sá­ban vég­leg haza­köl­tö­zött. A házas­tár­sak konf­lik­tu­sá­hoz hoz­zá­já­rult, hogy a férfi a haza­köl­tö­zé­se után állan­dó mun­kát nem vál­lalt, a csa­lád a koráb­bi meg­ta­ka­rí­tá­sa­i­ból és az asszony kere­se­té­ből élt.

2017 már­ci­us ele­jén, tűzi­fa­gyűj­tést és rako­dást köve­tő­en a vád­lott tisz­ta ruhát kere­sett magá­nak, ami­kor a szek­rény­be nyúl­va ész­re­vet­te, hogy a nagyobb össze­gű meg­ta­ka­rí­tá­su­kat tar­tal­ma­zó borí­ték nincs a meg­szo­kott helyén, amit a kazán­ház­ban tar­tóz­ko­dó fele­sé­gén szá­mon kért.

A férfi a pénz eltű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban adott válasz­ra a sér­tett tor­kát ököl­lel, nagy erő­vel meg­ütöt­te, ami­től az asszony össze­esett. A vád­lott a föl­dön fekvő, moz­du­lat­lan sér­tet­tet magá­ra hagy­ta, majd ami­kor mint­egy fél óra múlva vissza­ment hozzá, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fele­sé­ge meghalt.

A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tett holt­tes­tét és a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­te­ti, ezért a holt­tes­tet fel­da­ra­bol­ta, majd az éjsza­ka folya­mán a ház kazán­já­ban eléget­te. A vissza­ma­ra­dó hamut és marad­vá­nyo­kat a férfi a szenny­víz­ak­ná­ba öntöt­te, a kazán­há­zat pedig kitakarította.

A vád­lott más­nap rend­őr­sé­gi beje­len­tést tett fele­sé­ge eltű­né­sé­ről, de az ennek nyo­mán meg­in­dult köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás­ban beis­mer­te a sér­tett megölését.