Főoldal » Archív » Vádemelés a netes zsarolóval szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kis­új­szál­lá­si fér­fi­val szem­ben, aki az inter­ne­ten kötött isme­ret­sé­get kihasz­nál­va zsa­rol­ta meg a sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016. máju­sá­ban egy inter­ne­tes fórum cse­ve­gő és ismer­ke­dő olda­lán léte­sí­tett kap­cso­la­tot egy másik fér­fi­val. Ezután több üze­ne­tet is vál­tot­tak, a sér­tett magá­ról intim, por­nog­ráf tar­tal­mú képe­ket is kül­dött a vád­lott­nak. A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. május 16-án és 17-én, egy közös­sé­gi olda­lon, álné­ven, az oldal üze­net­kül­dő rend­sze­rén keresz­tül, több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem jut­tat el részé­re 200.000.-Ft-ot, úgy a komp­ro­mit­tá­ló fotó­kat és az üze­net­vál­tá­so­kat nyil­vá­nos­ság­ra hozza és elkül­di a sér­tett csa­lád­ja részé­re. A sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra még aznap egy pénz­kül­dő szol­gál­ta­tón keresz­tül 200.000.-Ft-ot utalt át a vád­lott által meg­je­lölt har­ma­dik sze­mély részé­re, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ről nem tudott.

Egy hét múlva a vád­lott újból üze­ne­te­ket kül­dött a sér­tett részé­re és ismé­tel­ten pénzt köve­telt tőle. A sér­tett azon­ban már több pénzt nem kül­dött, hanem a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett.

A sér­tett­nek oko­zott 208.000.-Ft kár - figye­lem­mel az uta­lás költ­sé­gé­re is - az eljá­rás során nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.