Főoldal » Hírek » Vádemelés a nevelt lányával szexuális erőszakot elkövető férfival szemben - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 tava­szán, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett házas­tár­sá­nak gyermekével.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016-ban házas­sá­got kötött a gyer­mek any­já­val, aki­vel közös ház­tar­tás­ban nevel­te a nő koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett két, vala­mint egy közös gyer­me­kü­ket. A vád­lott 2020 tava­szán, ami­kor házas­tár­sa a két gyer­mek­kel piac­ra ment, egye­dül maradt ott­ho­nuk­ban a 10 éves nevelt lányá­val és vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A férfi a cse­lek­mény után fel­szó­lí­tot­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet, hogy a tör­tén­tek­ről ne szól­jon sen­ki­nek. A ter­helt cse­lek­mé­nye akkor lep­le­ző­dött le, ami­kor 2020. augusz­tus 15-én a gyer­mek az any­já­nak elmond­ta a történteket.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól vég­le­ges hatállyal tör­té­nő eltil­tást indít­vá­nyo­zott, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel befo­lyá­si viszony­ba kerül.