Főoldal » Hírek » Vádemelés a nők nyakából aranyláncokat kitépő férfi ellen- A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li minő­sí­tett rab­lás, vala­mint lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 augusz­tu­sá­ban három nő nya­ká­ból pró­bál­ta kitép­ni az arany­nyak­lán­cot Vár­pa­lo­tán, ám mind­egyik eset­ben csak a medált sike­rült megszereznie.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő elő­ször 2020. augusz­tus 19-én dél­előtt egy 69 éves, az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő asszony­hoz lépett oda, és azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy a lánc az ő any­jáé, meg­kí­sé­rel­te elven­ni a nyak­lán­cát. A sér­tett ész­lel­ve a férfi szán­dé­kát, pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a lopást, meg­fog­ta az éksze­rét, így a vád­lott az elsza­kadt lánc­ról csak a 34 000 forin­tot érő medált tudta elven­ni, amellyel azután elszaladt.

Az elkö­ve­tő három nap­pal később, az esti órák­ban egy utcai padon ülő, és szin­tén arany­lán­cot vise­lő nőre figyelt fel, s az ő nya­ká­ból is meg­pró­bál­ta kitép­ni az ékszert. A lánc ez eset­ben is elsza­kadt, de azt a sér­tett meg tudta véde­ni, ám a rajta lévő 117 000 forint érté­kű medált a vád­lott meg­sze­rez­te, s elfu­tott vele a helyszínről.

A vád­lott augusz­tus 25-én dél­után egy 81 éves, ugyan­csak egy köz­té­ri padon ülő nőt sze­melt ki, hogy nyak­lán­cát meg­sze­rez­ze. Hátul­ról köze­lí­tet­te meg a sér­tet­tet, aki­nek kezei az ölé­ben lévő tás­ká­ján pihen­tek. A férfi hir­te­len az asszony ölébe feküdt, mellyel a sér­tett keze­it leszo­rí­tot­ta, s ezzel moz­gás­kép­te­len­né tette, majd a lánc­hoz kapott. Az ékszer kap­csa azon­ban kinyílt, s így a vád­lott ismét csak a lánc­ról lecsú­szó 38 000 forin­tot érő medált tudta megszerezni.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról tör­té­nő lemon­dá­sa ese­tén 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, illet­ve 8 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.