Főoldal » Hírek » Vádemelés a nyári zivatar után egy kanyarban megcsúszva balesetet okozó gyorshajtó ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rán egy özön­víz­sze­rű eső után gyors­haj­tás miatt oko­zott súlyos balesetet.

A vád sze­rint a férfi 2020. júli­us hó 17-én 19:10 óra körül a koráb­bi özön­víz­sze­rű eső­től vizes bur­ko­la­tú úttes­ten Balas­sa­gyar­mat felől Ipoly­szög irá­nyá­ba vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját. Az erő­tel­je­sen balra ívelő ún. "Kóvá­ri kanyar­ba" a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get jóval meg­ha­la­dó, egy­ben az út vonal­ve­ze­té­sé­hez és az útbur­ko­lat álla­po­tá­hoz képest is eltúl­zott, 72-77 km/h sebes­ség­gel haladt be, ezért a jármű meg­csú­szott, sod­ród­va áttért a záró­vo­na­lon és egy szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a szem­ből érke­ző autó jobb első ülé­sé­ben utazó utasa bor­da­tö­rést szen­ve­dett, a gép­jár­mű­vek pedig súlyo­san megrongálódtak.

Az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi műsza­ki szak­ér­tő sze­rint ha a gép­ko­csi­ve­ze­tő a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel, vagy akár 60 km/h sebes­ség­gel haladt volna be az útka­nya­ru­lat­ba, menet­sta­bi­li­tá­sá­nak elvesz­té­se nél­kül tudta volna a kanyar ívét követ­ni, de a 72-77 km/h sebes­ség ezt már nem tette lehetővé.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be a vád­ira­tot a gyors­haj­tó ellen – aki két éve szer­zett jogo­sít­ványt, de már két­szer is bír­sá­gol­ták köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt – a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 162.140 Ft bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

A rend­őr­ség tudó­sí­tá­sa és fény­ké­pei az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleseti-osszesito-nograd-megyebol-445#2

http://www.police.hu/sites/default/files/N3390166_0.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/N3390137.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/N3390188.jpg