Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a pakisztáni-magyar-cseh-román embercsempész bűnszervezettel szemben

Egy pakisz­tá­ni, román, cseh és magyar állam­pol­gá­rok­ból álló bűn­szer­ve­zet kilenc tag­já­val szem­ben emelt vádat a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség. A bűn­szer­ve­zet 2012. már­ci­u­sa és decem­be­re között mint­egy 12 alka­lom­mal nyúj­tott segít­sé­get leg­alább 115 pakisz­tá­ni, ille­tő­leg az indi­ai állam­pol­gár­nak abban, hogy ille­gá­li­san bejus­sa­nak az Euró­pai Unió terü­le­té­re. A magyar­or­szá­gi vád­eme­lés­sel pár­hu­za­mo­san a bűn­szer­ve­zet más tag­ja­it az unió más orszá­ga­i­ban von­ták felelősségre.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség 05 22-i saj­tó­köz­le­mé­nye - az ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szem­be­ni vádemelésről