Főoldal » Archív » Vádemelés a parókás rablópár ellen

A vád­lot­tak házas­tár­sak, akik szo­rult anya­gi hely­ze­tük eny­hí­té­sé­re elha­tá­roz­ták, hogy idős sze­mé­lyek­től akár erő­szak­kal is meg­szer­zik érté­ke­i­ket. Ter­vük vég­re­haj­tá­sá­hoz paró­ká­kat vásá­rol­tak, továb­bá fel­tér­ké­pez­ték az idős, egye­dül élő embe­re­ket.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye