Főoldal » Archív » Vádemelés a pásztói csecsemőgyilkosság ügyében

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt a 2018. újév­kor szü­le­tett cse­cse­mő­jét meg­ölő 35 éves pász­tói nő ellen.

A vád­lott 2009. év ele­jén léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot azzal a fér­fi­vel, aki­től 2017 nya­rán már har­ma­dik közös gyer­me­kük fogant.

A nő a ter­hes­sé­ge tényé­vel mind­vé­gig tisz­tá­ban volt, a gyer­mek moz­gá­sát 2017. év köze­pé­től kezd­ve folya­ma­to­san érez­te, de ter­hes­sé­gé­ről sem élet­tár­sá­val, sem roko­na­i­val nem beszélt, orvos­nál nem járt, váran­dós­sá­gát min­den­ki elől eltitkolta.

A vád­lott és élet­tár­sa – mint kap­cso­la­tuk során sok­szor – 2017. decem­ber 30-án pász­tói ott­ho­nuk­ban össze­vesz­tek. A férfi elza­var­ta a nőt közös ott­ho­nuk­ból, aki a szil­vesz­tert is isme­rő­sei köré­ben töltötte.

2018. janu­ár 1-én reg­gel a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy haza­megy a csa­lád­já­hoz, azon­ban út köz­ben, a pász­tói Kövi­cses patak hídja köze­lé­ben ész­lel­te, hogy elfolyt a mag­zat­vi­ze, és meg­in­dult a szü­lés. Ekkor bement a híd alá, ahol rövid idő múlva élet­ké­pes fiú­gyer­me­ket hozott világ­ra. Ami­kor a nő meg­pró­bál­ta meg­fog­ni a gyer­me­ket, az kicsú­szott a keze­i­ből és mint­egy 20 cm magas­ság­ból a patak part­já­ra esett.

A vád­lott fel­emel­te az újszü­löt­tet, hal­lot­ta, hogy az fel­sír, és ész­lel­te a szív­ve­ré­sét is. Mivel a szü­lést tovább­ra is tit­kok­ban akar­ta tar­ta­ni, elha­tá­roz­ta, hogy meg­sza­ba­dul az újszü­löt­től úgy, hogy tes­tét fel­da­ra­bol­ja és eltün­te­ti. Ezért az újszü­lött fejé­re leg­alább négy­szer köze­pes erő­vel ráütött, nya­kát meg­szo­rí­tot­ta, majd a föld­re tett cse­cse­mőt leszo­rí­tot­ta, és a nála lévő zseb­kés­sel a fejét és a keze­it levág­ta. A nő a gyer­mek test­ré­sze­it ezután a patak­ba szór­ta. A szü­lés­ről ezt köve­tő­en sem szólt sen­ki­nek, később haza­ment a családjához.

Az újszü­lött a kopo­nya­bol­to­zat össze­sen négy külön­bö­ző töré­sét és a nyak­szirt tájék szö­ve­té­nek bevér­zé­sét szen­ved­te el a fej nyak­ról tör­tént levá­lasz­tá­sát meg­elő­ző­en, a fej nyak­ról tör­tént levá­lasz­tá­sa során fel­te­he­tő­en már nem élt. A cse­cse­mő halá­lát a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa okoz­ta, aki a sér­tett halá­lát kíván­va, a cse­lek­mé­nyét egye­nes szán­dék­kal követ­te el.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a nő ellen tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz­től húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.

Az ügyész­ség hatá­ro­zott tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki a bün­te­tő­el­já­rás kez­de­té­től letar­tóz­ta­tás­ban volt, azon­ban a bíró­ság janu­ár­ban – a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi indít­ványt eluta­sít­va – bűn­ügyi fel­ügye­le­tét (házi őri­ze­tét) ren­del­te el.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz ítéletet.