Főoldal » Archív » Vádemelés a pécsi zaklató ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki éve­ken át zak­la­tott egy szá­má­ra isme­ret­len személyt.

A vád­lott 2013. évtől kez­dő­dő­en – isme­ret­len okból – pró­bált kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni a sér­tett hölggyel. Ezt kez­det­ben egy közös­sé­gi olda­lon kéret­len üze­ne­tek for­má­já­ban tette, majd a későb­bi­ek­ben ezen zak­la­tá­sok meg­sza­po­rod­tak és eldurvultak.

A vád­lott az évek során több­ször meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál, ahol némán figyel­te őt. 2015. évtől kez­dő­dő­en napi rend­sze­res­ség­gel az éjje­li órák­ban elment a sér­tett házá­hoz, ahol a sér­tett kutyá­it hec­cel­te oly módon, hogy egy bot­tal a kerí­tést verte. A kutyák ilyen­kor folya­ma­to­san ugat­tak, mely­nek követ­kez­té­ben a kör­nyék többi kutyá­ja is ugat­ni kez­dett. A vád­lott ezt rend­sze­re­sen haj­na­li 2-4 óra közöt­ti idő­ben, mint­egy 20 per­cen­ként meg­is­mé­tel­te, miu­tán min­dig meg­vár­ta, hogy a kutya­uga­tás abbamaradjon.
A nő 2015. tava­szá­tól 2016. máju­sá­ig napi rend­sze­res­ség­gel nap­pal is meg­je­lent a sér­tett házá­nál, ami­kor is sze­me­tet, köve­ket dobált be a ház udva­rá­ba. Emel­lett a teme­tő­ből elszá­radt koszo­rú­kat gyűj­tött össze, ame­lye­ket a ház kerí­té­sé­re akasztott.

A vád­lott emel­lett több­ször elment a sér­tett házá­hoz, ahol a kerí­té­sen kívül némán figyel­te, több alka­lom­mal napi rend­sze­res­ség­gel követ­te őt az utcán, ille­tő­leg ami­kor gép­jár­mű­be ült, futva meg­pró­bál­ta követni.

Mikor a vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dult, majd őt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, a zak­la­tá­sok abbamaradtak.

A nő cse­lek­mé­nye a zak­la­tás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.