Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a piros jelzést figyelmen kívül hagyó, halálos balesetet okozó férfival szemben - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2015. novem­be­ré­ben, Sze­ge­den, a piros jel­zés elle­né­re gép­ko­csi­já­val a keresz­te­ző­dés­be haj­tott, és egy ember halá­lá­val, vala­mint öt ember sérü­lé­sé­vel járó bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015. novem­ber 16-án, a dél­előt­ti órák­ban, gép­ko­csi­já­val Sze­ge­den köz­le­ke­dett, ami­kor az egyik keresz­te­ző­dé­sen úgy kívánt átha­lad­ni, hogy figyel­men kívül hagy­ta a szá­má­ra piro­sat muta­tó jel­ző­lám­pát. A vád­lott szá­má­ra mint­egy nyolc másod­per­ce már tilos volt az átha­la­dás, ennek elle­né­re a vád­lott 50 km/órás sebes­ség­gel a keresz­te­ző­dés­be haj­tott, és össze­üt­kö­zött a jobb olda­li kereszt­ut­cá­ból érke­ző, zöld jel­zé­sen átha­la­dó helyi jára­tos autó­busszal. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gép­ko­csi meg­pör­dült, a keresz­te­ző­dés túl­ol­da­lán lévő gya­lo­gos átke­lő­hely felé sod­ró­dott, és elütöt­te a zeb­rán átke­lő egyik sér­tet­tet. A sér­tett a bal­eset­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a sérü­lé­sei követ­kez­té­ben később a kór­há­zi keze­lés során elhunyt. Az ütkö­zés, vala­mint az autó­busz veze­tő­jé­nek inten­zív féke­zé­se miatt, az autó­bu­szon állva utazó uta­sok közül töb­ben eles­tek, egy sze­mély nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést, míg négy utas nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon sza­bá­lyát, amely sze­rint a jel­ző­lám­pa piros fénye a tovább­ha­la­dás tilal­mát jelzi, és gon­dat­lan­ság­ból egy sze­mély halá­lát, és több sze­mély sérü­lé­sét ered­mé­nye­ző bal­ese­tet okozott.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kis­kun­ha­la­si fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Sze­ged, 2016. októ­ber 6.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 06 Csongrád