Főoldal » Archív » Vádemelés a polgármesteri hivatal ügyintézőjét bántalmazó férfival szemben

Az ittas férfi 2013. szep­tem­ber 13-án - a lak­ha­tá­si támo­ga­tá­sá­nak elma­ra­dá­sa miatt  - a nagy­ke­re­ki pol­gár­mes­te­ri hiva­tal őt csi­tí­ta­ni pró­bá­ló ügy­in­té­ző­jé­nek a haját tépte, meg­pró­bál­ta őt tor­kon ragad­ni, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádolja.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - hiva­ta­los sze­mély elle­ni erőszak_vád