Főoldal » Hírek » Vádemelés a polgármesterre támadó férfi ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Nóg­rád megyei férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 janu­ár­já­ban vita­tott ügyei miatt a hiva­tal­ban rátá­madt tele­pü­lé­se polgármesterére.

A vád sze­rint a férfi 2020. janu­ár 9-én dél­előtt lakó­he­lyén a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­lal szem­ben talál­ha­tó presszó­ban ita­lo­zott. Délre leit­ta­so­dott, így elha­tá­roz­ta, hogy sérel­mes­nek tar­tott ható­sá­gi ügyei miatt szá­mon kéri a polgármestert.

Amint belé­pett a helyi önkor­mány­zat köz­for­ga­lom szá­má­ra nyit­va álló helyi­sé­gé­be, meg­lát­ta a pol­gár­mes­tert és egy önkor­mány­za­ti alkal­ma­zot­tat az ügy­fél­szol­gá­la­ti pult­ként hasz­nált író­asz­tal túl­ol­da­lán. Indu­la­tos, fenye­ge­tő kije­len­té­sek­kel kérte szá­mon a pol­gár­mes­te­ren két  ügyét is, köz­ben azt is han­goz­tat­ta, hogy a csa­lád­já­nak ártó sze­mé­lye­ket meg fogja ölni.

A pol­gár­mes­ter a fér­fit egé­szen addig hig­gad­tan tájé­koz­tat­ta az ügye­i­ről, amíg az őt és gyer­me­ke­it is fenye­get­ni kezd­te, ekkor viszont rend­őri intéz­ke­dés kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel.

A férfi ekkor a köz­tük lévő író­asz­talt fel­bo­rí­tot­ta, majd a kezét ütés­re emel­ve meg­in­dult a pol­gár­mes­ter felé, aki a táma­dást egy szé­ket vett maga elé emel­ve védte ki.

Ezután a vád­lott távo­zott az épületből.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak  bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.