Főoldal » Archív » Vádemelés a potencianövelő készítmények megszerzése miatt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt  emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki piac­ról vásá­rolt nagy mennyi­sé­gű til­tott poten­cia­nö­ve­lő szert. 

Az elkö­ve­tő 2015. szep­tem­ber hónap­já­ban, egy buda­pes­ti pia­con isme­ret­len sze­mély­től nagy mennyi­sé­gű til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szert vett saját hasz­ná­lat­ra, továb­bá leg­alább 364 darab Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tát, 7 doboz zse­lét és 19 doboz pezs­gő tab­let­tát vásá­rolt meg.

A rend­őr­ség jár­őrei 2016. júli­us 10. nap­ján az M1 autó­pá­lya 54. kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben, Har­ká­lyos pihe­nő­he­lyen ellen­őr­zés alá von­ták a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben az emlí­tett egész­ség­ügyi ter­mé­ke­ket lefoglalták.

A Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett poten­cia­nö­ve­lő sze­rek nem kizá­ró­lag saját szük­ség­let kielé­gí­té­sét céloz­ták, ezért meg­szer­zé­sük és tar­tá­suk  a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ről szóló 2013. évi C. tör­vény  186. § (5) bekez­dés b) pont­ja alap­ján indo­ko­lat­lan, a vád­lott által elkö­ve­tett cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt pénz­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a lefog­lalt til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket és egész­ség­ügyi ter­mé­ke­ket koboz­za el, köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült 409.999 Ft bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re. Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.