Főoldal » Archív » Vádemelés a Quaestor-ügy soltvadkerti, hűtlen kezelési és pénzmosási szálában

Az úgy­ne­ve­zett Quaestor-ügy solt­vad­ker­ti szá­lá­ban a Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon öt sze­méllyel szem­ben nyújt be vád­ira­tot. A vád tár­gya bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett hűt­len keze­lés és pénz­mo­sás bűntette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2016 feb­ru­ár­já­ban benyúj­tott vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint T. Cs. és tár­sai a 2007. évtől a 2015. évig egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet működ­tet­tek, amely a mint­egy 47 tár­sa­ság­ból álló Quaes­tor cég­cso­por­ton befek­te­tő­i­nek – töb­bek között – a való­ság­ban nem léte­ző érték­pa­pí­ro­kat is értékesített.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség által a mai napon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­re benyúj­tan­dó vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint T. Cs. IV. rendű vád­lott 2004 tava­szát meg­elő­ző­en meg­ál­la­po­dott a Solt­vad­kert és Vidé­ke Taka­rék­szö­vet­ke­zet első számú veze­tő­jé­vel, az I. rendű vád­lot­tal abban, hogy egy­más­nak köl­csö­nö­sen elő­nyös, azon­ban jog­el­le­nes – és egy­ben kor­rup­ci­ó­nak is minő­sü­lő – gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get fog­nak foly­tat­ni. T. Cs. IV. rendű vád­lott vál­lal­ta, hogy a Quaes­tor cég­cso­por­ton keresz­tül, a Taka­rék­szö­vet­ke­zet vagyo­ná­ból folya­ma­to­san finan­szí­roz­ni fogja az I. rendű vád­lott fiá­nak, a II. rendű vád­lott­nak a cégét, oly módon, hogy ezt szín­lelt értékpapír-vásárlásokkal lep­le­zik. Cse­ré­be a Taka­rék­szö­vet­ke­zet veze­tő­je vál­lal­ta, hogy ese­ten­ként a Quaes­tor cso­port köte­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­sé­hez szük­sé­ges for­rá­so­kat is biz­to­sí­ta­ni fogja a Taka­rék­szö­vet­ke­zet pén­zé­ből.  Ez utób­bi össze­gek a későb­bi­ek­ben úgy áram­lot­tak ki a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­től, hogy azo­kért cse­ré­be ellen­szol­gál­ta­tás nem volt, így a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­nél vagyo­ni hát­rány keletkezett.

A meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján a Quaes­tor cso­port­nál is meg kel­lett terem­te­ni annak elő­fel­té­te­lét, hogy a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­től érke­ző pénz­össze­ge­ket a II. rendű vád­lott cégé­nek lát­szó­lag tör­vé­nye­sen adják tovább. Ennek érde­ké­ben az I. rendű vád­lott és T.  Cs. IV. rendű vád­lot­tak úgy dön­töt­tek, hogy egy, tény­le­ge­sen T. Cs. IV. r. vád­lott által irá­nyí­tott cég a II. r. vád­lott cégé­ben több­sé­gi tulaj­do­nos lesz, majd abban tőke­eme­lést hajt végre. A tulaj­don­szer­zést és a tőke­eme­lést vég­re­haj­tot­ták. Utób­bi for­rá­sa a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­től szár­ma­zó, fik­tív érték­pa­pír­ügy­let­tel palás­tolt pénz volt.

Az I. rendű vád­lott bevon­ta az elkö­ve­tés­be a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­nél szin­tén veze­tő pozí­ci­ó­ban dol­go­zó III. rendű vád­lot­tat, aki a szín­lelt értékpapír-vásárlásokra vonat­ko­zó adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket és átuta­lá­si meg­bí­zá­so­kat alá­ír­ta, vala­mint vezet­te a fik­tív érték­pa­pí­rok nyil­ván­tar­tá­sát. Az elkö­ve­tés­ben részt vett még a Quaes­tor cso­port gaz­da­sá­gi veze­tő­je is.

A vád­lot­tak 2004 ápri­li­sa és 2010 már­ci­u­sa között össze­sen több mint 2,3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­nek, amely­ből több mint 500 mil­lió forint­nak az ere­de­tét lep­lez­ték fik­tív jog­cím­mel vég­re­haj­tott átuta­lá­sok­kal és a házi­pénz­tár­ból való kivétellel.

Az 54 olda­las vád­irat 21 vád­pont­ban mutat­ja be rész­le­te­sen az elkövetést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­te, bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en és külö­nö­sen nagy érték­re, befek­te­té­si vál­lal­ko­zás veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyújt be vád­ira­tot köz­vet­le­nül a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­re. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a bűn­szer­ve­zet­re és a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – huszon­öt év.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­za, hogy az eljá­rást a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék egye­sít­se egy olyan, előt­te folya­mat­ban lévő ügy­höz, amely jelen üggyel sze­mé­lyi és tár­gyi össze­füg­gést mutat.