Főoldal » Hírek » Vádemelés a rábízott gyermekekkel lelketlenül bánó nevelőszülő és férje ellen – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy neve­lő­szü­lő és férje ellen, akik­nek neve­lé­si mód­sze­rei között a gon­do­zá­suk­ban élő test­vér­pár kuko­ri­cán és küszö­bön tér­de­pel­te­té­se is sze­re­pelt.

A vád­irat sze­rint a kis­lány és báty­ja 2018 nya­rán három, illet­ve ötéve­sen került az egyik Zirc kör­nyé­ki falu­ban élő, hiva­tá­sos neve­lő­szü­lő­ként fog­lal­koz­ta­tott nőhöz és fér­jé­hez.

A házas­pár a neve­lés esz­kö­ze­ként több alka­lom­mal tett­leg bán­tal­maz­ta a gyer­me­ke­ket, így a férfi több­ször a föld­re fek­tet­te és nad­rág­szíj­jal, zsi­nór­ral verte őket, de elő­for­dult, hogy kuko­ri­cán vagy a küszö­bön kel­lett tér­de­pel­ni­ük. Fele­sé­ge is nem­egy­szer bán­tal­maz­ta a test­vé­re­ket, ami­kor sarok­ban állás köz­ben a hátu­kat, fene­kü­ket ütöt­te.

A vád­lot­tak részé­ről ezen túl az érzel­mi, lelki bán­tal­ma­zás is min­den­na­pos fegyel­me­zé­si esz­köz volt, ami­kor azzal fenye­get­ték a kicsi­ket, hogy „kive­rik belő­lük az ördö­göt”, vagy a „róka­lyuk­hoz kivi­szik őket”.

Ami­kor az ille­té­kes ható­sá­gok előtt fel­me­rült, hogy a pár bán­tal­maz­za a rájuk bízott gyer­me­ke­ket, a sér­tet­tek­kel együtt elren­del­ték a pszi­cho­ló­gi­ai vizs­gá­la­tu­kat, ám a neve­lő­szü­lők azon csak több­szö­ri halo­ga­tás után jelen­tek meg, és til­ta­koz­tak a vizs­gá­lat ellen. A férfi azzal zsa­rol­ta a gyer­me­ke­ket, hogy a „hazug­sá­guk­nak” követ­kez­mé­nye lesz, és meg­til­tot­ta nekik, hogy egy­más­sal ját­sza­nak.

A gyer­me­ke­ket végül az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal 2019 októ­be­ré­ben másik neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a pár­ral szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val össze­füg­gő bár­mely fog­lal­ko­zás­tól való vég­le­ges eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.