Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrök elől száguldozva menekülő férfi ellen

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 47 éves, 2016 már­ci­u­sá­ban a rend­őrök elől autó­já­val a  köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszé­lyez­tet­ve mene­kü­lő fér­fi­val szem­ben, akit hosszas üldö­zés után végül a veszp­ré­mi kör­gyű­rűn sike­rült megállítani. 

 A vád­irat sze­rint a rend­őrök Bala­ton­fü­re­den iga­zol­tat­ni akar­ták az elkö­ve­tőt, aki azon­ban tovább­haj­tott, és mint­egy 100 km/h sebes­ség­gel mene­kült. A férfi előbb Bala­ton­ud­va­ri felé köz­le­ke­dett, majd ott vissza­for­dult, és a Tihany-Balatonfüred között fel­ál­lí­tott útzá­rat meg­ke­rül­ve, sebes­sé­gét tovább gyor­sít­va Bala­ton­al­má­di felé haladt tovább. A rend­őrök pró­bál­ták elke­rül­ni, hogy a lakott terü­le­te­ken keresz­tül­haj­tó elkö­ve­tőt hir­te­len las­sí­tás­ra kény­sze­rít­sék, azon­ban a Bala­ton­al­má­di­ból Pap­ke­szi felé mene­kü­lő férfi a falu kül­te­rü­le­tén hir­te­len lefé­ke­zett, és visszafordult.

A rend­őrök ekkor a vád­lott hala­dá­si útvo­na­lán két szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val útzá­rat léte­sí­tet­tek, illet­ve egy autó­buszt köz­vet­le­nül az útzár előtt meg­ál­lí­tot­tak. A hely­szín­re érke­ző vád­lott az autó­busz mögött meg­állt, ami­kor gép­ko­csi­ját a rend­őrök körül­vet­ték, és kiszál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel. A férfi a fel­szó­lí­tás­nak ez eset­ben sem tett ele­get, és az autó­busz hátul­ja, vala­mint egy rend­őr­au­tó között áthajt­va pró­bál­ta az útzá­rat áttör­ni. Az útzár­ban elakadt jármű veze­tő olda­li abla­kát ekkor az egyik rend­őr betör­te, s hogy az indí­tó­kul­csot kive­gye, az abla­kon keresz­tül benyúlt az autó­ba. A vád­lott azon­ban újra elin­dult, és a jár­mű­be beha­jo­ló rend­őrt az útzá­rat alko­tó egyik gép­ko­csi motor­ház­te­te­jén átvon­szol­va Veszp­rém felé indult.

A rend­őrök foly­tat­ták a vád­lott üldö­zé­sét, aki az Almá­di út és a veszp­ré­mi kör­gyű­rű keresz­te­ző­dé­sé­ből a kör­gyű­rűn jobb­ra for­dult, miköz­ben a sávo­kat vál­to­gat­va, dupla záró­vo­na­la­kon átha­lad­va a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávok­ban köz­le­ke­dett. Annak érde­ké­ben, hogy a lakott terü­let­re jutá­sát meg­aka­dá­lyoz­zák, végül a rend­őrök a férfi gép­ko­csi­ja mellé fel­zár­kóz­tak, azt meg­lök­ve kipör­dí­tet­ték, majd a szol­gá­la­ti jár­mű­ve­ik­kel köz­re­fog­ták, és megállították.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét indítványozta.