Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrök jelenlétében fenyegetőző társasággal szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két nővel és egy fér­fi­val szem­ben, akik rend­őri intéz­ke­dés­kor fenye­get­ték a sértettet.

A vád­lot­tak 2016. júni­us 10-én Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a roko­na­ik­nál vol­tak, ami­kor meg­je­len­tek a helyi rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai, hogy kiad­ja­nak a sér­tet­tek­nek egy másik bün­te­tő­el­já­rás során lefog­lalt sze­mély­gép­ko­csit az utcán.

A rend­őri intéz­ke­dés alatt a vád­lot­tak az udva­ron folya­ma­to­san kia­bál­tak, szi­dal­maz­ták, és fenye­get­ték a sér­tet­te­ket, hogy­ha a rend­őrök elmen­nek, akkor meg­ölik őket, elvág­ják a torkukat.

Az eljá­ró rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­ta­kat, hogy ne kia­bál­ja­nak és fenyegetőzzenek.

A rend­őri fel­szó­lí­tá­sok ered­mény­te­le­nek vol­tak, mert a vád­lot­tak nem hagy­tak fel a fenye­ge­tő­zés­sel, ezért az egyik nőt be kel­lett ültet­ni a rendőrautóba.

Ezt látva a férfi vád­lott még job­ban fel­dü­hö­dött, kiment az utcá­ra, táma­dó­lag, élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­se­ket kia­bál­va, nagy len­dü­let­tel meg­in­dult a sér­tet­tek felé, és meg­kí­sé­rel­te őket meg­rúg­ni. A fér­fit a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték és őt vala­mint har­ma­dik tár­su­kat is beül­tet­ték a rendőrautóba.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.