Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőrökre támadó anya és két gyermeke ellen - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy csa­lád három tagja ellen a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat sze­rint 2021. decem­ber 19-én, egy nyír­sé­gi csa­lád nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott egy csa­lá­di ren­dez­vé­nyen, majd szó­vál­tás­ba keve­red­tek a közel­ben lakó kocs­má­ros­sal, aki köve­te­lé­sük elle­né­re nem adott nekik több alko­holt, ezért rátá­mad­tak a fele­sé­gé­re. A kocs­má­ros által érte­sí­tett rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a föld­re lökött nőt a 16 éves bün­te­tett elő­éle­tű fiú és a szin­tén bün­te­tett 51 éves anyja tovább bán­tal­maz­za, és intéz­ked­ni kezd­tek a rend hely­re­ál­lí­tá­sá­ra.

Ami­kor a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, 20 éves nővé­re oda­lé­pett és lábon rúgta az egyik rend­őrt, miköz­ben szá­mos, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt jelen­lé­vő indu­la­to­san és ellen­sé­ge­sen kia­bált a rend­őrök felé.

Eköz­ben a fia­tal­ko­rú kisza­ba­dult a fogás­ból, magá­hoz vett egy 90 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú fej­szét, és a rend­őrö­ket meg­ölés­sel fenye­get­ve azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­ja­nak onnan. Az anya egy könny­fa­kasz­tó spray-t hozott elő és annak hasz­ná­la­tá­val fenye­get­te a rend­őrö­ket, majd a lánya is bekap­cso­ló­dott a fenye­ge­tés­be, míg a fia a fej­szét és egy agyag­vá­zát len­ge­tett, vala­mint egy nagy­tes­tű kutyát kötött a bejá­ra­ti ajtó elé, hogy a rend­őrök ne tud­ja­nak bemen­ni.

A vád­lot­tak az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a két nőt ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re, a fiút fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re azzal, hogy a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­jen el szá­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­le­tet.

A fotók az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ről készül­tek.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-rendorokre-tamado-anya-es-ket-gyermeke-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/