Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőrökre támadó fiatalkorú és két társa ügyében- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügy­ben a Mező­kö­ves­di Járásbíróságon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2021. május 8-án este egy bor­so­di tele­pü­lé­sen a rend­őrök csend­há­bo­rí­tás miatt kezd­tek intéz­ked­ni, amit az ittas álla­pot­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű 21 éves férfi pró­bált megakadályozni.

Ennek során a férfi több­ször meg akar­ta ütni az egyik rend­őrt – ami végül sike­rült is neki –, majd miu­tán bilin­cse­lés cél­já­ból a föld­re vit­ték, tovább­ra is ki akar­ta vonni magát az intéz­ke­dés alól.

Eköz­ben meg­je­lent a férfi szin­tén – több­szö­rö­sen – bün­te­tett 39 éves roko­na és 17 éves barát­nő­je, akik köve­tel­ték, hogy a rend­őrök enged­jék el az intéz­ke­dés alá vont sze­mélyt. A fia­tal nő lök­dös­ni kezd­te az egyik rend­őrt, akit az idő­köz­ben kisza­ba­du­ló férfi meg is ütött, ezalatt az idő­sebb férfi dula­ko­dás­ba keve­re­dett a másik rendőrrel.

A rend­őrök magán­in­dít­vánnyal éltek a nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ik miatt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te vala­mennyi elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta mind­hár­muk vonatkozásában.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal férfi és a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló uno­ka­test­vé­re ellen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ese­té­ben pró­bá­ra bocsá­tást és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: