Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőrséget háromszor is megfenyegető férfi ügyében – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés miatt emelt vádat egy 38 éves fér­fi­vel szem­ben, aki a vád sze­rint tele­fo­nos fenye­ge­té­se­i­vel kény­sze­rí­tet­te intéz­ke­dés­re a rendőrséget.

A vád sze­rint a férfi 2023. szep­tem­ber 4-én 21 óra 20 perc­kor itta­san fel­hív­ta a mobil­te­le­fon­já­ról a Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányságot, és közöl­te, ha a rend­őr­ség nem megy ki hozzá, akkor öngyil­kos lesz, illet­ve ő fogja a rend­őrö­ket lelő­ni. Azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy rálő a rend­őrök kocsi­já­ra, a kapu­ba pedig Molotov-koktélt tesz.

Ezután a férfi a segély­hí­vót hívta, és az ope­rá­tor­nak azt mond­ta, hogy öngyil­kos merény­le­tet sze­ret­ne vég­re­haj­ta­ni, majd rob­ban­tás­sal fenyegetőzött.

Har­mad­szor 21 óra 39 perc­kor ismét a rendőr-főkapitányságot hívta, és kér­dő­re vonta a rend­őr­sé­get azzal, hogy ha nem jön­nek ki, akkor rob­ban­ta­ni fog.

A több­szö­ri fenye­ge­tést a ható­sá­gok komo­lyan vet­ték és a TEK mun­ka­tár­sai a bete­le­fo­ná­ló fér­fit előállították.

Aki abból a cél­ból, hogy a rend­őr­sé­get arra kény­sze­rít­se, hogy vala­mit tegyen, erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, meg­va­ló­sít­ja a ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­tét. Ha ilyen cse­lek­ménnyel fenye­ge­tő­zik, a ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­tét köve­ti el.

Az elkö­ve­tés­kor a férfi ittas volt. Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek számít.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét kitar­tó szán­dék­kal meg­va­ló­sí­tó fér­fi­vel szem­ben ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés miatt emelt vádat, és vele szem­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re két év bör­tön­bün­te­tés és két év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt, a fel­me­rült 362.935.-Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­se mellett.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.