Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrt megütő férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2017 novem­be­ré­ben a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr­nek ellen­állt és neki sérü­lést okozott.

A vád sze­rint a huszon­há­rom éves elkö­ve­tő 2017. novem­ber 2-án, Sze­ge­den vere­ke­dett, majd a rend­bon­tó tár­sa­ság­hoz kivo­nul­tak a rend­őrök. A vád­lott a rend­őri intéz­ke­dés során folya­ma­to­san beszélt a másik csa­pat­hoz, majd hívni akar­ta a test­vé­rét. Az egyik rend­őr fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne tele­fo­nál­jon, mire a vád­lott a föld­höz vágta a tele­fon­ját. Az alko­hol és kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló elkö­ve­tőt ekkor a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték, majd a kar­ja­i­nál fogva a szol­gá­la­ti kocsi­hoz kísér­ték. Ennek során a vád­lott több­ször meg­pró­bált össze­rogy­ni, hir­te­len rán­ga­tás­sal a fogás­ból kisza­ba­dul­ni. A vád­lott egy alka­lom­mal meg­fe­szí­tet­te a lába­it, len­dü­le­tet vett és hir­te­len, hát­ra­fe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal meg­fe­jel­te az őt kísé­rő rendőrt.

A rend­őr nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vád­lot­tat a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, hogy az ügyész a vád­irat­ban arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ban­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.