Főoldal » Archív » Vádemelés a részegen, törött pohárral szurkáló férfival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy Csong­rád megyei tele­pü­lés helyi kocs­má­já­ban törött pohár­csonk­kal oko­zott sérüléseket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tavaly már­ci­us 29-én öt óra­kor ült be az egyik helyi presszó­ba, ahol ita­loz­ni kez­dett. A presszó­ban beszél­ge­tés­be ele­gye­dett a sér­tet­tel, köl­csö­nö­sen meg­hív­ták egy­mást egy-egy ital­ra. A köze­pes fok­ban alko­hol hatá­sa alatt lévő vád­lott este tíz óra­kor kiment a presszó elé dohá­nyoz­ni, ahová magá­val vitt egy tal­pas üveg­po­ha­rat is. Nem sok­kal ezután kilé­pett a sér­tett is, a vád­lott ekkor min­den előz­mény és ok nél­kül a fal­hoz lépett a kezé­ben levő pohár­ral és azt össze­tör­te. A pohár több darab­ra tört, a vád­lott kezé­ben maradt az üveg­po­hár törött talpa, az abból kiál­ló csonk­kal. A vád­lott ezután egy hir­te­len, fent­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal, köze­pes erő­vel a sér­tett nyaka felé vágott. A vágás miatt, a gyors moz­du­lat­tal szem­ben véde­kez­ni sem tudó sér­tett nya­kán, mint­egy tizen­öt cen­ti­mé­ter hosszú, erő­sen vérző sérü­lés kelet­ke­zett. A sér­tett és a körü­löt­te állók lefog­ták a vád­lott kezét, meg­pró­bál­ták a föld­re nyom­ni. A dula­ko­dás során a vád­lott több alka­lom­mal a törött pohár­talp­pal meg­pró­bál­ta a sér­tet­tet hason szúr­ni. A vád­lott kezé­ből a jelen levők csak nehe­zen tud­ták kicsa­var­ni a pohárcsonkot.

A hely­szí­nen levők rend­őrt hív­tak, a vád­lott elhagy­ta a hely­színt és mint­egy két­száz méter­re onnan fog­ták el őt az idő­köz­ben kiér­ke­ző rendőrök.

A sér­tett nya­ká­nak bal olda­lán elhe­lyez­ke­dő kb. tizen­öt cen­ti­mé­ter hosszú, bőr alat­ti réteg­be hato­ló, vágott sérü­lés néhány cen­ti­mé­ter­rel haladt el a bőr alatt futó nyaki nagye­rek­től, a lég­utak­tól és amennyi­ben a vágás eze­ket éri, a tény­le­ge­sen oko­zott­nál sok­kal súlyo­sabb, halá­los ered­ménnyel járó sérü­lés is bekö­vet­kez­he­tett volna, amely a vád­lot­ton kívül álló okból, vélet­len miatt maradt el. A sér­tett sérü­lé­se nyolc napon túl gyó­gyult, tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma mint­egy két hét volt.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.