Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a robbantással fenyegető férfi ellen - a Szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Vásá­ros­na­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség egy nyír­ma­dai férfi ellen, aki valót­lan bom­ba­fe­nye­ge­tés­sel pró­bál­ta meg­za­var­ni elmúlt vasár­nap az orszá­gos népszavazást.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, ittas álla­pot­ban lévő férfi 2016. októ­ber 2-án 17 óra 30 perc­kor tele­fo­non beje­len­tést tett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságra, mely­ben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy Nyír­ma­dán, mind­há­rom sza­va­zó­he­lyi­ség­ben bomba van elhelyezve.

A rend­őr­ség a fér­fit húsz per­cen belül elfog­ta, amit nagy­ban meg­könnyí­tett az, hogy a tele­fo­ná­lás­kor saját nevén mutat­ko­zott be a rendőröknek.

A Vásá­ros­na­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt a fér­fit, aki tet­tét meg­ma­gya­ráz­ni nem tudta.

A Vásá­ros­na­mé­nyi Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen öt hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egy évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint elko­boz­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált mobiltelefonját.

Nyír­egy­há­za, 2016. októ­ber hó 7. napján

Dr. Zsí­ros Zsolt

 cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

2016. 10. 07. Szabolcs-Szatmár-Bereg